Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gulpen-Wittem

Bekendmaking voor overig in Gulpen-Wittem

Geplaatst op Lokaalnieuwsgulpen.nl op: 24-2-2024

  1. Bekendmakingen Gulpen
  2. Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gulpen-Wittem

overig Gulpen-Wittem Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Gulpen-Wittem

De burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem, Overwegende dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, Overwegende dat de Algemeen Directeur de bevoegdheid heeft, op grond van de Mandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2023, namens het college toezichthouders ex artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift; Gelet op het bepaalde in: -Algemene Wet bestuursrecht (Awb) -Omgevingswet -Algemeen plaatselijke verordening (APV) -Overige gemeentelijke verordeningen BESLUITEN leder voor zover het hun bevoegdheden betreft, -mevrouw E.M.G. H, geboren op … te …, en -mevrouw A.A.C.M. G., geboren op … te …, aan te wijzen als bevoegd toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb en artikel 18.6 Omgevingswet en te belasten met toezicht en handhaving binnen de gemeente Gulpen-Wittem op de naleving van bovengenoemde wet- en regelgeving, specifiek ten behoeve van de locatie Klapstraat 2 te Wijlre. De aanwijzing geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies. De personen genoemd in dit besluit zijn ook aangewezen om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop dit besluit bekend is gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsgulpen.nl Redactie

Lokaalnieuwsgulpen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gulpen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gulpen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.